Общи условия на РЕВЕ Австрия Туристик ООД

Валидни от 01.11.2020г.

1. Обхват на приложение и определения

1.1. Туроператор е търговец, който директно или чрез друг търговец или заедно с друг търговец съставя, предлага и чрез договор се ангажира да изпълни (вж. чл. 2, ал. 7 от ЗПТП на Р. Австрия) пакетни туристически пътувания (по смисъла на чл. 2, ал. 2 от ЗПТП на Р. Австрия). Туроператорът предоставя своите услуги в съответствие със законовите разпоредби, по-специално Закона за пакетните туристически пътувания (ЗПТП) и Наредбата за пакетните туристически пътувания (НПТП) с добросъвестността на порядъчен търговец. Търговец е всяко физическо или юридическо лице, което има статут на търговец съгласно чл. 1 от Закона за защита на потребителите на Р. Австрия (вж. чл. 2, ал. 9 от ЗПТП).

По-долу с понятието Туроператор се има предвид РЕВЕ Австрия Туристик ООД

1.2. Общите условия се считат за договорени, ако те – преди Пътуващият да бъде обвързан с договор чрез декларация за съгласие за сключването му – са били доведени до знанието на Пътуващия или той е имал възможност да се запознае със съдържанието им. Те допълват договора за пакетно туристическо пътуване, сключен с Пътуващия. Ако Пътуващият резервира за трети лица (пътуващи заедно с него), се счита, че е упълномощен от тези трети лица да получи оферта за тях, да договори общите условия и да сключи договор за пакетно туристическо пътуване за тях.

1.3. Пътуващ е лицето – включително непълнолетни лица под 18 години, което е посочено поименно в договора за пакетно туристическо пътуване, във фактурата или в билета.

1.4. Под Договор за пакетно туристическо пътуване се разбира договор за пакетно туристическо пътуване, който се сключва между Туроператора и Пътуващия.

1.5. При резервация на единична туристическа услуга или при резервация на няколко еднакви туристически услуги (хотел плюс хотел плюс хотел) не е налице пакетно туристическо пътуване.

1.6. Под Цена на пътуването се разбира посочената в договора за пакетно туристическо пътуване сума, която Пътуващият трябва да заплати.

1.7. Туристически агент е търговец, различен от Туроператора, който по договор се ангажира да изпълни или предлага пакетни туристически пътувания, съставени от Туроператора.

1.8. Лице с намалена подвижност, аналогично на чл. 2 от Регламент 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт), е лице с физическо увреждане (сензорно или двигателно, постоянно или временно), което ограничава ползването на компоненти от пакетно туристическо пътуване (напр. използване на транспортно средство, настаняване) и изисква пригодяване на договорените услуги съгласно специалните нужди на това лице.

1.9. Непредотвратими и извънредни обстоятелства означава ситуация извън контрола на страната, която се позовава на тази ситуация, чиито последици не биха могли да бъдат избегнати дори при вземането на всички разумни мерки (напр. военни действия, сериозни нарушения на сигурността като тероризъм, огнища на сериозни болести, природни бедствия, неблагоприятни метеорологични условия, които които правят невъзможно безопасното пътуване и др.) (вж. чл. 2, ал. 12 ЗПТП).

1.10. Законът за пакетните туристически пътувания и тези Общи условия не се прилагат за договорите за пакетни пътувания, сключени между двама търговци въз основа на общо споразумение за организиране на служебни пътувания (например рамково споразумение).

2. Права и задължения на Туроператора

2.1. Въз основа на информацията, предоставена от Пътуващия, Туроператорът изготвя необвързващи предложения за туристическо пътуване за Пътуващия. Ако това не е възможно, туроператорът ще информира Пътуващия за този факт. Предложенията за туристическо пътуване се основават, от една страна, на информацията, предоставена от Пътуващия. Ако инфорамацията е невярна и/или съдържа непълна информация, /предоставена от Пътуващия – при липса на разяснение от страна на Пътуващия/ също може да е база за изготвяне на предложенията за туристическо пътуване. От друга страна, при изготвяне на предложения, като параметри могат да се използват например (без претенции за пълнота) размерът на цената, специализираните компетенции на доставчика на услугата, отстъпки, принцип на най-добрата цена и други.

2.2. Ако Пътуващият има конкретен интерес към някое от представените му от Туроператора предложения за пакетно туристическо пътуване, Туроператорът изготвя съответна оферта въз основа на предложението в съответствие с предписанията на чл. 4 от ЗПТП, доколкото те са от значение за пътуването. Офертата за пакетно туристическо пътуване, изготвена от Туроператора, е обвързваща за него. Промени в съдържащата се в офертата преддоговорна информация са възможни, ако в офертата си Туроператорът е запазил правото си за това, информирал е Пътуващия преди сключване на договора за пакетно туристическо пътуване ясно и разбираемо за промените и те се извършват в съгласие между Пътуващия и Туроператора (вж. чл. 5, ал. 1 ЗПТП). За да бъде сключен договор между Туроператора и Пътуващия, трябва да е налице приемене на офертата от страна на Пътуващия (декларация за съгласие за сключване на договор).

2.3. Туроператорът съветва и информира Пътуващия въз основа на информацията, предоставена от Пътуващия на туроператора. Туроператорът представя желаното и следващо да бъде резервирано от Пътуващия пакетно туристическо пътуване, като обръща внимание на характерните дадености на съответната дестинация на пътуване, както и на всички особености, свързани с пакетно туристическо пътуване (напр. експедиционни туристически пътувания), доколкото те са му известни. Няма задължение за предоставяне на информация за общоизвестни дадености (напр. топография, климат, флора и фауна на желаната от Пътуващия дестинация и т.н.), освен ако в зависимост от вида на пакетното туристическо пътуване няма обстоятелства, които да изискват разясняване, или освен ако разясняването на даденостите не е необходимо за предоставянето и провеждането съотв. изпълнението на услугите, следващи да бъдат договорени. Принципно трябва да се има предвид, че Пътуващият съзнателно избира различна среда и че стандартът, оборудването, храната (особено подправките) и хигиената се основават на съответните регионални стандарти / критерии, общи за съответната дестинация на пътуване. Освен това Пътуващият принципно има възможност да прочете в каталога или на уебсайта на Туроператора по-подробна информация за характерните особености на съответната дестинация на пътуване, по-специално по отношение на местоположението, населеното място и стандарта (в съответната страна) на услугите, които следва да бъдат договорени.

2.4. В съответствие с чл. 4 от ЗПТП, преди Пътуващият да бъде обвързан с договор за пакетно туристическо пътуване посредством декларация за съгласие за сключването на такъв, Туроператорът информира Пътуващия:

2.4.1. Относно наличието на пакетно туристическо пътуване посредством стандартен информационен лист в съответствие с чл. 4 ал. 1 от ЗПТП. Освен това стандартният информационен лист за пакетни туристически пътувания – ако е наличен и отпечатан съотв. качен – може да бъде разгледан в каталога или на уебсайта на туроператора.

2.4.2. Относно информацията, нормирана в чл. 4 ал. 1 от ЗПТП, при условие, че тя е от значение за пакетното туристическо пътуване, което следва да бъде договорено, и e необходима за изпълнението и предоставянето на услуги /например при класическа почивка на море/, не се изискват съвети за посещения на забележителности, както например при познавателни туристически пътувания и т.н., освен ако те не са част от договорените услуги. В допълнение, тази информация принципно може - ако е налична - да се види в каталога или на уебсайта на съответния туроператор.

2.4.3. Дали пакетното туристическо пътуване, което следва да бъде договорено, като цяло е подходящо за хора с намалена подвижност (вж. 1.6.), доколкото тази информация е от значение за въпросното пакетно туристическо пътуване (чл. 4 ал. 1 т. 1 буква h от ЗПТП).

2.4.4. Относно общите паспортни и визови изисквания в дестинацията на пътуване, включително приблизителните срокове за получаване на виза и за уреждане на медицинските формалности, необходими за пътуването или престоя (чл. 4 ал. 1 т. 6 от ЗПТП), доколкото тази информация е от значение за въпросното пакетно туристическо пътуване. При поискване Туроператорът предоставя информация за валутни и митнически разпоредби. Освен това, обща информация за паспортни и визови изисквания, медицински формалности, както и валутни и митнически разпоредби за пътуващи с българско гражданство, може да се намери, като се избере конкретната съотв. желаната държава на пътуване на сайта https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/. За общоизвестно се смята, че за пътувания в чужбина по правило е необходим валиден задграничен паспорт (който не е изтекъл - обикновено с валидност най-малко 6 месеца от датата на заминаването, или не е бил деклариран като откраднат или като загубен), чиято валидност е отговорност на самия Пътуващ. Пътуващият е отговорен сам за спазването на сведените до знанието му медицински формалности. За получаването на необходимата виза Пътуващият е отговорен сам, освен ако туроператорът или туристическият агент не са се съгласили да поемат набавянето на такава при съответните условия за това.

2.5. Туроператорът информира Пътуващия за името на изпълняващата полетите авиокомпания в съответствие с чл. 11 от Регламент 2111/05 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, ако при сключването на договора тя вече е определена. Ако изпълняващата полетите авиокомпания все още не е определена при сключването на договора, Туроператорът информира Пътуващия за името на авиокомпанията, която се очаква да изпълни полетите. Веднага след като авиокомпанията бъде определена или ако има промяна на авиокомпанията след резервацията, Пътуващият ще бъде информиран възможно най-скоро.

2.6. Специални желания на Пътуващия в смисъла на клиентски предпочитания (напр. изглед към морето) принципно не са обвързващи и не са предпоставка за правни претенции, стига тези желания да не са потвърдени от Туроператора в смисъла на изискване на Пътуващия съгласно чл. 6 ал. 2 т. 1 от ЗПТП. Ако е получено потвърждение, то тогава е налице обвързващо съгласие за изпълнение. Приемането на клиентски предпочитания от Туроператора представлява единствено ангажимент за препращането им към доставчика на услугата съотв. за изясняване на възможността за изпълнението им и не е правно обвързващо съгласие, освен ако не е било потвърдено от туроператора.

2.7. Ако Пътуващият не резервира директно при Туроператора (напр. във филиал, чрез запитване по телефон или имейл и т.н.), а чрез туристически агент, за последния важат разпоредбите на точка 2.

3. Правомощия на туристическия агент

3.1. Туристическите агенти не са оправомощени от Туроператора да сключват отклоняващи се споразумения, да предоставят информации или да дават гаранции, които променят договореното съдържание на договора за пакетно туристическо пътуване и/или надхвърлят гарантираните по договор услуги от Туроператора, или противоречат на офертата за пакетно туристическо пътуване. Туристически каталози и интернет оферти, които не са издадени съотв. публикувани от Туроператора, не са обвързващи за Туроператора и неговото задължение за изпълнение, освен ако не са станали предмет на офертата за пакетно туристическо пътуване или съдържание на задължението на Туроператора чрез изрично споразумение между Туроператора и Пътуващия.

4. Задължение за предоставяне на информация и съдействие на Пътуващия

4.1. Пътуващият трябва да предостави на Туроператора - при нужда с помощта на туристически агент - всички лични данни (напр. дата на раждане, националност и т.н.) и релевантни за пътуването информации (например планиран внос/пренос на лекарства, протези, животни и т.н.), с които той разполага, навреме, пълно и вярно. Пътуващият трябва да информира туроператора за всички обстоятелства относно него или относно пътуващите с него лица (напр. алергии, непоносимост към храна, липса на опит при пътуване и т.н.) и за своите или тези на пътуващите с него лица специални нужди, по-специално намалена подвижност или здравословно състояние и други ограничения, които могат да бъдат от значение за изготвянето на офертата съотв. за провеждането/изпълнението на пакетното туристическо пътуване и услугите, следващи да бъдат договорени към него (напр. при туристически пътувания с пешеходни преходи и т.н.), ако е необходимо с пълни квалифицирани удостоверения (напр. медицинско свидетелство).

4.2. На Пътуващия се препоръчва при намалена подвижност или други ограничения съотв. специални нужди по смисъла на точка 4.1. (напр. необходимост от специални лекарства, редовно медицинско лечение и др.), които биха могли да попречат на изпълнението на туристическото пътуване, да изясни с лекар преди резервацията, дали е налице необходимата способност за пътуване. Пътуващият трябва да информира организатора за наличието на някакво ограничение или специални нужди по смисъла на точка 4.1. и да попълни съответния формуляр, за да може да се провери индивидуално осъществимостта на туристическото пътуване.

4.3. Ако се стигне до състояние на намалена подвижност на Пътуващия в периода между сключването на договора и началото на пакетното туристическо пътуване, или ако се появят други ограничения по смисъла на точка 4.1., Пътуващият трябва незабавно да съобщи това на Туроператора. Писмената форма се препоръчва по съображения за доказателственост - така че Туроператърът да може да реши, дали Пътуващият продължава да е в състояние да участва в пакетното туристическо пътуване, без да застрашава себе си или пътуващите с него лица, или има право на изключване на Пътуващия и на оттегляне от договора. Ако Пътуващият не спази задължението си да информира Туроператора и последният обяви оттегляне от договора, Туроператорът има право на обезщетение според фиксираните размери на обезщетение.

4.4. Пътуващият, който е направил резервация за себе си или за трети лица, се счита за възложител и в съответствие с чл. 7 ал. 2 от ЗПТП поема задълженията по договора с Туроператора (напр. заплащане на обезщетението и т.н.) (вж. 1.2.), освен ако не е договорено друго.

4.5. Пътуващият е длъжен да провери всички предоставени му от Туроператора договорни документи (напр. договор за пакетно туристическо пътуване, потвърждение на резервация, ваучери), за фактологичната вярност на неговите данни и за евентуални несъответствия (типографски грешки; напр. име, дата на раждане) и да ги съобщи незабавно за коригиране на Туроператора. Всички евентуални произтекли от това допълнителни разходи, ако тези допълнителни разходи се дължат на невярна или неправилна информация или на ненавременно уведомление за това, се поемат от Пътуващия, като таксата е най-малко 30 евро на човек.

4.6. В случай на невъзможност за изпълнение на договореното обратно транспортиране на Пътуващия поради неизбежни и извънредни обстоятелства, Туроператорът трябва да поеме разходите за необходимото настаняване за максимум три нощувки. Това не важи за пътуващи с намалена подвижност (в съответствие с чл. 2, буква а от Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно правата на пътниците с увреждания и пътниците с намалена подвижност) и пътуващите с тях лица, за бременни, за непълнолетни лица без придружител и за пътуващи, които се нуждаят от специално медицинско обслужване, при условие че посочените лица информират Туроператора за своите специални нужди, които в момента на резервацията не са съществували или не са им били известни, 48 часа преди началото на пътуването. (виж 4.3)

4.7. Пътуващият трябва съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗПТП незабавно и изчерпателно да съобщи за всяко нарушение на договорените туристически услуги, включително конкретно описание на нарушението/липсата, директно на посочения представител на туроператора, за да може той на място да отстрани нарушението – ако това е възможно или осъществимо в зависимост от конкретния случай – като се вземат предвид съответните обстоятелства (напр. часова разлика, наличие на алтернатива или опция за смяна/подобрение и т.н. ) и евентуално свързаните с това усилия (напр. при заместващо настаняване почистване на друга стая, намиране на друг хотел и т.н.). Ако Пътуващият резервира през туристически агент и нарушението на договорените туристически услуги възникне по време на работното време на туристическия агент, Пътуващият може да съобщи за нарушението и на него. На Пътуващия се препоръчва да използва писмената форма, най-вече по съображения за доказателственост. Извън обичайното работно време, Пътуващият трябва да съобщи за нарушението на представителя на Туроператора на място или, ако такъв не е наличен и/или не се дължи по договор, директно на Туроператора, използвайки номера за спешни случаи, посочен в договора за пакетното туристическо пътуване. В случай на неподаване на сигнал за нарушение, ако отстраняването му на място и подаването на сигнал са били възможни, това оказва влияние върху евентуални правни претенции на Пътуващия. Неподаването на сигнал - в съответствие с чл. 12 ал. 2 от ЗПТП - може да се счита също за съпричиняване на вреда (чл. 1304 от Общия граждански кодекс на Р. Австрия) по отношение на правни искове за обезщетение. Подаването на сигнал за нарушение само по себе си не води автоматично до гаранция за изпълнение от страна на Туроператора.

4.8. Пътуващият е длъжен да плати договорената в рамките на сключения договор за пакетно туристическо пътуване цена на пътуването, в срок и в пълен размер в съответствие с условията за плащане. В случай че авансовото плащане или окончателното плащане не бъдат извършени в срок или не са платени в пълен размер, Туроператорът си запазва правото, след напомняне с поставяне на краен срок, да обяви оттегляне от договора и да изиска обезщетение според фиксираните компенсационни ставки. Независимо от това, Туроператорът може да заяви щети, евентуално надвишаващи фиксираните компенсационни ставки.

4.9. В случай на предявяване на претенции и получаване на плащания по претенции за обезщетение или за намаляване на цената по смисъла на чл. 12 ал. 5 от ЗПТП (напр. компенсационно плащане съгласно чл. 7 от Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети) или в случай на получаване на други плащания и услуги от доставчици на услуги или трети страни, които могат да се дължат на претенции за обезщетение или за намаляване на цената (например плащания от хотела), Пътуващият трябва да информира туристическия агент или Туроператора за този факт изчерпателно и в съответствие с истината.

5. Застраховане

5.1. Принципно при туристически пътувания трябва да се взема под внимание, че не трябва да се носят ценни предмети, важни документи и др. При важни документи се препоръчва изготвянето и ползването на копия, доколкото използването на такива е разрешено. Кражбата на ценности не може да бъде изключена като възможност и рискът за това се носи от самия Пътуващ като част от нормалния житейски риск.

5.2. Препоръчва се сключване на застраховка (застраховка за отмяна на пътуване, застраховка за прекъсване на пътуването, застраховка за загуба/кражба/повреда/забавяне на багаж, застраховка Лична отговорност при пътуване, здравна застраховка за чужбина, застраховка за закъснение, застраховка Помощ при пътуване в чужбина и др.), която гарантира достатъчно покритие от датата на договора за пакетно туристическо пътуване до края на пътуването. Пътуващият може да прочете по-подробна информация за застраховките в каталога на Туроператора.

6. Резервация / сключване на договор / плащане

6.1. Договорът за пакетно туристическо пътуване се сключва между Пътуващия и Туроператора, когато е налице съгласие по съществените части на договора (цена, услуга и дата). От това произтичат права и задължения за Туроператора и за Пътуващия.

6.2. Пътуващият трябва – освен ако не е уговорено друго – в рамките на 10 дни от получаване на договора за пакетно туристическо пътуване, но най-рано 11 месеца преди края на пакетното туристическо пътуване, да направи депозит в размер на 35 % от цената на пътуването плюс премията за всяка сключена към пакета туристическа застраховка на посочената в договора или от туристическия агент банкова сметка.

6.3. Ако договорът е сключен в рамките на 20 дни преди заминаването, цялата цена на пътуването плюс премията за всяка сключена към пакета туристическа застраховка трябва да бъдат преведени незабавно след получаване на договора за пакетно туристическо пътуване по посочената в него банкова сметка (или по сметката, посочена от туристическия агент).

6.4. В случай че Пътуващият не изпълни своите задължения за плащане съгласно 6.2. или 6.3., Туроператорът си запазва правото, след напомняне с поставяне на краен срок, да обяви оттегляне от договора и да изиска обезщетение според фиксираните компенсационни ставки.

6.5. При резервации по електронен път за сключването на договора, се прилагат, както следва следните правила:

6.5.1. Протичането на електронната резервация е обяснено за Пътуващия в раздела Често задавани въпроси (FAQ’s)

6.5.2. Пътуващият може да прекъсне процеса на резервация по всяко време, затваряйки прозореца, като при това не се запазват никакви данни.

6.5.3. Договорният език, предлаган за изпълнението на електронната резервация, е немски.

6.5.4. Когато текстът на договора е запаметен в базата данни на Туроператора, Пътуващият ще бъде информиран за това и за възможността за по-късно изтегляне на текста на договора.

6.5.5. С натискането на бутона с текст „Резервирай сега за xx.xx €“ или с подобна формулировка, Пътуващият предлага на Туроператора обвързващо сключване на договор за пакетно туристическо пътуване.

6.5.6. Клиентът получава веднага идентификационнен номер, а получаването на заявлението му за закупуване на пакетно туристическо пътуване се потвърждава по електронен път (с текст: Потвърждение на заявлението за пътуване).

6.5.7. Подаването на заявление за закупуване на пакетно туристическо пътуване чрез натискане на бутона не е основание за претенция от страна на клиента за сключване на договор.

6.5.8. Договорът се счита за сключен едва когато клиентът получи от Туроператора фактура, изпратена на траен носител на данни.

6.6. При устна резервация от разстояние директно при РЕВЕ Австрия Туристик се прилага, както следва:

6.6.1. Пътуващият получава цялата информация по телефона в съответствие с чл. 4 от ЗПТП (цена на пътуването, продължителност на пътуването, дата на отпътуване, застраховка и др.)

6.6.2. След като резервацията е направена, Пътуващият получава идентификационнен номер.

6.6.3. На Пътуващия се изпраща по имейл оферта съотв. идентификационнен номер, заедно с основната - предоставена преди това по телефона - информация по смисъла на чл. 4 от ЗПТП и стандартния информационен лист за пакетни туристически пътувания.

6.6.4. Пътуващият трябва да провери изпратените му договорни документи по смисъла на точка 4.5 и да съобщи за евентуални несъответствия.

6.6.5. Договорът се счита за сключен едва когато клиентът получи от Туроператора фактура, изпратена на траен носител на данни.

6.7. Обръщаме внимание на това, че в съответствие с чл. 1, ал. 2, т. 8 от Закона за сключване на договори от разстояние на Р. Австрия – при договори за пакетни туристически пътувания, както в съответствие с чл. 18, ал. 1, т. 10 от Закона за сключване на договори от разстояние на Р. Австрия – при договори за туристическо настаняване, които се сключват чрез използване на средство за комуникация от разстояние, няма право на отказ от договор без посочване на причини, а са налице само законоустановените права на оттегляне и прекратяване. По-специално, правото на оттегляне в съответствие с чл. 10, ал. 1 и 2 от ЗПТП (вж. също точка 15). За договори за превоз на пътници (само полет), в съответствие с чл. 1 ал. 3, се прилага само чл. 8 от Закона за сключване на договори от разстояние на Р. Австрия

7. Лица с намалена подвижност

7.1. Дали пакетното туристическо пътуване конкретно е подходящо за лица с намалена подвижност, трябва да се изясни във всеки отделен случай, като се вземат предвид видът и степента на намалена подвижност, естеството на пакетното туристическо пътуване (напр. приключенско пътуване, опознавателно пътуване, градско пътуване, и т.н.), дестинацията на пътуване, транспортните средства (напр. автобус, самолет, кораб и т.н.), както и настаняването (напр. хотел, алпийска хижа, палатка и др.), които трябва да бъдат изяснени. Затова лицата с намалена подвижност трябва да се допитат до Туроператора дали желаното пакетно туристическо пътуване е подходящо за тях в конкретния случай. Пригодността на пакетното туристическо пътуване за хора с намалена подвижност в съответния конкретен случай не означава, че всички услуги, включени в договора за пакетното туристическо пътуване, могат да се използват без ограничение от лицето с намалена подвижност (напр. определен хотелски комплекс може да има подходящи стаи и други зони за хора с намалена подвижност. Това обаче не означава, че целият комплекс (напр. басейн и т.н.) е подходящ за хора с намалена подвижност. Ако случаят е такъв и лицето с намалена подвижност резервира пакетното туристическо пътуване, Туроператорът завежда хендикап-протокол, който е основата на договора за пакетно туристическо пътуване, който следва да бъде сключен.

7.2. Туроператорът може да откаже резервация на пакетно туристическо пътуване на лице с намалена подвижност от съображения за сигурност, при условие че Туроператорът и / или някой от подизпълнителите (напр. хотел, авиокомпания и др.) след внимателна оценка на специфичните изисквания и нужди на Пътуващия стигне до заключението, че той не може да бъде транспортиран или настанен безопасно и в съответствие с правилата за безопасност.

7.3. Туроператорът и/или някой от подизпълнителите (например авиокомпания, хотел и др.) си запазват правото да откажат транспорта/настаняването на Пътуващия, ако той е пропуснал да уведоми в достатъчна степен Туроператора в съответствие с 4.1. и / или 4.4. за неговата намалена подвижност и/или специални нужди, за да даде чрез това възможност на Туроператора и/или подизпълнителите да преценят възможността за транспорт/настаняване, които да са безопасни и организационно целесъобразни.

7.4. Туроператорът си запазва правото, от съображения за сигурност да откаже участието в пакетно туристическо пътуване на лица, които според мнението на туроператора и/или някой от подизпълнителите (например авиокомпания, хотел и др.) не са в състояние да пътуват или биха представлявали риск за себе си или за другите по време на пакетното туристическо пътуване. Ако Пътуващият не приеме решението в съответствие с точки 7.2 до 7.5 от Общите условия, той може да подаде писмена жалба с всички придружаващи документи до Туроператора.

8. Договор за пакетно туристическо пътуване

8.1. Пътуващият получава при сключване на договор за пакетно туристическо пътуване или непосредствено след това, екземпляр от договора или потвърждение на договора на постоянен носител на данни (например хартия, имейл). Ако договорът е сключен в едновременно присъствие на договарящите се страни, Пътуващият има право на екземпляр от договора на хартиен носител. В случай на договори, сключени извън търговски помещения по смисъла на чл. 3 т. 1 от Закона за сключване на договори от разстояние на Р. Австрия, Пътуващият се съгласява алтернативно да получи екземпляр или потвърждение на договора за пакетно туристическо пътуване на друг постоянен носител на данни (напр. имейл).

8.2. На Пътуващия ще бъдат предоставени – на последния предоставен от него адрес за доставка / контакт и своевременно преди началото на пакетното туристическо пътуване – всички разписки по резервацията, ваучери, пътни и входни билети, информация за планираните очаквани часове на тръгване и, ако има такива, за планирани междинни спирки, прекачвания и часове на пристигане, освен ако не е уговорено друго. Ако горепосочените документи / информационни материали съдържат неточности / отклонения / непълноти по смисъла на 4.5., Пътуващият трябва да се свърже с туристическия агент или Туроператора (виж 4.5.).

9. Прехвърляне на резервацията на друго лице и промяна на резервацията

9.1. Съгласно чл. 7 от ЗПТП, Пътуващият има право да прехвърли договора за пакетно туристическо пътуване на друго лице (заместващо лице), което отговаря на всички договорни условия и също е подходящо за това пътуване (критериите могат да включват например пол, (не)наличие на бременност, здравословно състояние, необходими ваксинации / адекватна имунизационна защита, специални знания и умения, визи, валидни документи за влизане, несъществуване на забрана за влизане и т.н.). Ако другото лице не отговаря на всички договорни условия или не е подходящо за пакетното туристическо пътуване, Туроператорът може да възрази срещу прехвърлянето на договора. Туроператорът трябва да бъде информиран за прехвърлянето на договора на постоянен носител на данни (напр. хартия, имейл) в рамките на разумен период от 30 дни, но не по-късно от седем дни преди началото на пътуването.
За прехвърляне на договора за пакетно туристическо пътуване трябва да се заплати минимална такса за обработка в размер на 30,00 EUR на човек, при условие че не възникнат допълнителни разходи. Пътуващият, който прехвърля договора за пакетно туристическо пътуване, и лицето, което се включва в договора, носят солидарна отговорност пред Туроператора за оставащата за доплащане част от цената на пакетното туристическо пътуване и за минималната такса за обработка, както и за всички допълнителни разходи, които могат да възникнат.

9.2. Промяна на резервацията по желание на клиента – ако е осъществима – е възможно да се направи до 31-ия ден преди заминаването. За това се начислява такса за обработка от минимум 30,00 EUR на човек. За промени на резервацията се считат промени по отношение на периода на пътуване (при същата продължителност), настаняването, дестинацията на пътуване, вида на транспортиране или мястото на заминаване.

9.3. Много авиокомпании или други превозвачи или доставчици на услуги третират промените в датата на пътуване или името на пътуващия като анулиране и ги таксуват съответно. В тези случаи се прилагат фиксирани компенсационни ставки съгласно 15.3. Ако това доведе до допълнителни разходи, те ще бъдат начислени на Пътуващия (аналогично на чл. 7 ал. 2 от ЗПТП).

10. Промени в цената преди началото на пътуването

10.1. В договора за пакетно туристическо пътуване Туроператорът си запазва правото, след сключване на договора и не по-късно от 20 дни преди началото на пакетното туристическо пътуване, да предприема промени в цената. Туроператорът ще информира Пътуващия за увеличението на цената (включително калкулацията) по ясен, разбираем и понятен начин на траен носител на данни (напр. хартия, имейл) на последно предоставения от него адрес най-късно до 20 дни преди началото на пакетното туристическо пътуване, като посочи причините за промяната.

10.2. Промени в цената са допустими при промени на следните разходи след сключването на договора:

  1. разходи за пътнически транспорт в резултат на разходите за гориво или други енергийни източници;
  2. размер на данъците и таксите, които трябва да бъдат платени за договорените услуги в пакетното туристическо пътуване, като такси за пребиваване, такси за кацане, пристанищни такси, летищни такси, както и такси за услуги в пристанища или летища;
  3. обменните валутни курсове, използвани за съответното пакетно туристическо пътуване.

Промените в цените могат да доведат до повишаване или намаляване на цените. По отношение на 1) всяка промяна в цената на пътуването съответства на сумата, допълнително начислена от доставчика на услугата за автобус, влак или полет или XX% от цената на пътуването за долар от увеличението на цената на барел гориво (индекс NY-MEX ), по отношение на 2) всяка промяна в цената на пътуването съответства на пълния размер на таксите, по отношение на 3), всяка промяна в цената съответства на промяната в обменните курсове.

В случай на намаление на цената, на Пътуващия ще бъде възстановена сумата на намалението на цената. Туроператорът обаче може да приспадне от тази сума действителни административни разходи. По искане на Пътуващия Туроператорът ще предостави доказателства за тези административни разходи.

10.3. В случай на увеличение на цената на пътуването с повече от 8%, се прилага 11.4. Пътуващият има избор да приеме увеличението като изменение на договора, да даде съгласие за участие в заместващо пътуване - ако такова бъде предложено, или да се откаже от договора, без да е задължен да плаща фиксираната компенсационна сума. Вече внесените застрахователни премии не могат да бъдат възстановени на Пътуващия.

11. Промени преди началото на пътуването

11.1. Туроператорът може да прави несъществени промени в договорените услуги преди началото на пътуването, при условие че си е запазил това право в договора. Туроператорът или туристическият агент, ако пакетното туристическо пътуване е резервиран чрез такъв, информира Пътуващият по ясен, разбираем и понятен начин на траен носител на данни за промените на последно предоставения от него адрес.

11.2. Несъществени промени са - като това трябва да се проверява във всеки отделен случай - незначителни, обективно обосновани промени, които не променят значително характера и / или продължителността и / или съдържанието на услугата и / или качеството на резервираното пакетно туристическо пътуване.

11.3. Смяна на авиолинии

Принципно Туроператорът е длъжен да спазва посочените в каталога авиолинии и полетни връзки. Ако поради промяна в разписанието на полетите, условията или икономическото състояние на дадена авиолиния се окаже препоръчителна или необходима смяната на авиокомпанията или на маршрута на полета, организаторът си запазва правото за такава смяна единствено по посочените причини, без от това за клиента да произлиза право на отказ или право на обезщетение, освен ако не се касае за съществена или значителна промяна, която повлиява или променя характера на пътуването.

11.4. Значителни промени могат да означават значително намаляване на качеството или промяна на стойността на туристическите услуги, за което туроператорът е принуден, ако промените засягат съществени свойства на туристическите услуги и / или повлияват пакетното туристическо пътуване и / или осъществяването на пътуването. Дали промяната или намаляването на качеството или стойността на туристическите услуги са значителни, трябва да се прецени във всеки отделен случай, като се вземат предвид видът, продължителността, целта и цената на пакетното туристическо пътуване, както и интензивността и продължителността на промяната и евентуално доколко може да се повлияе на обстоятелствата, довели до промяната.

11.5. Ако Tуроператорът, в съответствие с чл. 9, ал. 2 от ЗПТП, е принуден да направи значителни промени в гореспоменатия смисъл на онези съществени характеристики на туристическите услуги, които определят характера и целта на пакетното туристическо пътуване (вж. чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗПТП), или ако не може да изпълни изисквания на клиента, които са били изрично потвърдени от него, или ако желае да увеличи общата цена на пакетното туристическо пътуване в съответствие с чл. 8 от ЗПТП с повече от 8%, Пътуващият може:

- да се съгласи с предложените промени в разумен срок, определен от Туроператора, който не е по-малък от 7 дни, или

- да се съгласи да участва в заместващо пътуване, при условие че такова е предложено от Туроператора, или

- да се оттегли от договора без заплащане на обезщетение.

В горепосочените случаи Туроператорът трябва да информира Пътуващия по ясен, разбираем и понятен начин на траен носител на данни (напр. хартия, имейл) на последно предоставения от него адрес за следните точки:

- промените в туристическите услуги и евентуално въздействието им върху цената на пакетното туристическо пътуване

- разумният срок, в който Пътуващият трябва да информира Туроператора за своето решение, както и правния ефект от неподаване на декларация за това решение в рамките на разумния срок,

- евентуално пакетното туристическо пътуване, предлагано като заместител, и неговата цена

На Пътуващия се препоръчва да използва писмената форма за своята декларация. Ако Пътуващият не подаде декларация в рамките на поставения срок, това се счита за съгласие с промените.

12. Маршрут на туристическото пътуване / промени

12.1. Поради например (без претенции за изчерпателност) влияния на околната среда и атмосферните условия (напр. дъжд, вятър, лавини, свлачища и др.), природни бедствия (например земетресения, наводнения, урагани и др.), затваряне на граници, държавни наредби, задръствания, промени в разписанието на полетите, терористични атаки, прекъсвания на електрозахранването, краткосрочно променени работни времена и др., могат да произтекат отклонения от обявения съотв. договорен маршрут на туристическото пътуване, да бъдат отложени или изтеглени напред спирки в обиколно туристическо пътуване, да бъдат пропуснати или променени планирани посещения на забележителности. В тези случаи Туроператорът се стреми да предложи еквивалентни алтернативи или евентуално да компенсира пропуснати части на друго място.

13. Гаранция

13.1. Ако е налице нарушение на договора, тъй като не е предоставена договорена услуга от пакетното туристическо пътуване или услугата е непълна или нарушаваща договора, Туроператорът ще отстрани нарушението на договора, при условие че Пътуващият или пътуващите с него лица (напр. членове на семейството) не са го предизвикали сами и / или не са нарушили задълженията си за оказване на съдействие и / или са попречили на отстраняването и / или отстраняването не е било невъзможно или свързано с непропорционално високи разходи. Пътуващият трябва да определи на Туроператора адекватен краен срок за отстраняване на нарушението на договора, при което адекватността на крайния срок се преценява във всеки отделен случай, въз основа на вида / целта / продължителността на пакетното туристическо пътуване, съответното сигнализирано нарушение на договора, времето на подаване на сигнала (например късно вечерта и т.н.), както и нужните времеви ресурси, необходими за осигуряването на замяна, напр. на обект (преместване и т.н.). Определянето на краен срок спрямо представителя на Туроператора на място или, ако такъв не е наличен и / или не се дължи по договор, спрямо Туроператора, трябва да се направи на номера за спешни случаи, посочен в договора за пакетното туристическо пътуване.

13.2. Ако Пътуващият не спази задължението си за подаване на сигнал в съответствие с точка 4.7. или не изпълни задължението си за оказване на съдействие (напр. да разгледа заместваща стая, предлагана от туроператора, или да събере багажа си за смяна на стая и т.н.), или ако определи на Туроператора неадекватно кратък период за отстраняване на нарушението на договора, или ако не подкрепя Туроператора в рамките на разумното при отстраняването на нарушението на договора, или откаже без каквато и да е причина предлаганите от Туроператора заместващи услуги за отстраняване на нарушението на договора, то в тези случаи Пътуващият носи неблагоприятните правни последици от това (вж. точка 4.7. )

13.3. Ако Туроператорът не отстрани нарушението на договора в рамките на адекватния срок, Пътуващият може сам да намери начин да уреди ситуацията и да поиска от туроператора да му възстанови необходимите за това разходи (вж. чл. 11 ал. 4 от ЗПТП). В такъв случай се прилага принципът на задължението за минимизиране на щетите, т.е. произлезлите щети трябва да бъдат възможно най-ниски (напр. разходи за осъществяване на смяна), като се изхожда от стойността на туристическото пътуване.

13.4. Ако значителна част от договорените услуги в туристическото пътуване не могат да бъдат предоставени в съответствие с договора, Туроператорът ще предложи на Пътуващия без допълнителни разходи, при условие че това предвид обстоятелствата и даденостите (на място) е възможно (невъзможност напр. ако в резервираната категория има само един хотел), адекватни други мерки (заместваща услуга) за продължаване на пакетното туристическо пътуване, които, ако е възможно, са качествено еквивалентни или по-високи от договорените услуги. Същото важи и тогава, когато Пътуващият не бъде транспортиран обратно до мястото на заминаване в съответствие с договора. Ако другите мерки, предлагани от Туроператора, могат евентуално да доведат до по-ниско качество на пакетното туристическо пътуване спрямо договорените услуги (напр. полупансион вместо ол инклузив), Туроператорът предоставя на Пътуващия адекватно намаление на цената. Пътуващият може да откаже предложените други мерки само ако те не са съпоставими с услугите, договорени в договора за пакетно туристическо пътуване, или ако предоставеното намаление на цената не е адекватно. В случай на отказ Пътуващият трябва да изложи доводите си, че другите мерки, предлагани от туроператора, не са еквивалентни / съпоставими с договорените услуги и / или предлаганото намаление на цената не е достатъчно.

13.5. Ако нарушението на договора има значителни последици по смисъла на точка 11.3. относно изпълнението на пакетното туристическо пътуване и Туроператорът не отстрани нарушението на договора в рамките на адекватен, съобразен с обстоятелствата и характера на нарушението срок, определен от Пътуващия, последният може, ако продължаването на пакетното туристическо пътуване не е допустимо за него изхождайки от нормата за средностатистически пътуващ, да се оттегли от договора без заплащане на обезщетение и евентуално да предяви претенции за гаранция и обезщетение в съответствие с чл. 12 от ЗПТП. Ако не могат да се предложат други мерки съгласно точка 13.4. или Пътуващият отхвърля другите предлагани мерки съгласно последното изречение на точка 13.4., то при наличие на нарушение на договора Пътуващият има право на претенции за гаранция и обезщетение в съответствие с чл. 12 от ЗПТП, дори без прекратяване на договора за пакетно туристическо пътуване. Ако превозът на лица е част от пакетното туристическо пътуване, то в упоменатите в този абзац случаи Туроператорът също така осигурява незабавното връщане на Пътуващия с еквивалентна транспортна услуга, без допълнителни разходи за Пътуващия.

13.6. Ако дадени услуги не могат да бъдат предоставени поради неизбежни и извънредни обстоятелства и Туроператорът въпреки това не се оттегли от пакетното туристическо пътуване (вж. 17.1.), а предложи заместващи услуги, то евентуално произтичащите от това допълнителни разходи трябва да бъдат поети наполовина от Пътуващия.

14. Оттегляне на Пътуващия без заплащане на фиксирана компенсационна сума

14.1. Пътуващият може да се откаже от договора за пакетно туристическо пътуване преди началото на пътуването – без да заплаща фиксирана компенсационна сума – в следните случаи:

14.1.1. Ако в дестинацията на пътуване или в непосредствена близост до нея възникнат неизбежни и извънредни обстоятелства, които значително възпрепятстват изпълнението на пакетно туристическо пътуване или транспортирането на лица в дестинацията на пътуване, като това трябва да се прецени във всеки отделен случай, като се вземе предвид съдържанието на договора и влиянието на съответните обстоятелства.

14.1.2. В случаите от точка 11.4.

Оттеглянето трябва да бъде обяснено на Туроператора, като се препоръчва писмената форма от съображения за доказателственост.

14.2. Пътуващият може да се оттегли от договора за пакетно туристическо пътуване след началото на пътуването – без да заплаща фиксирана компенсационна сума – в случаите от точка 13.5.

15. Оттегляне на Пътуващия при заплащане на фиксирана компенсационна сума

15.1. Пътуващият има право по всяко време да се оттегли от договора срещу заплащане на фиксирана компенсационна сума (такса за анулация). Оттеглянето трябва да бъде декларирано пред Туроператора, като се препоръчва писмена форма от съображения за доказателственост. Ако пакетното туристическо пътуване е резервирано чрез туристически агент, оттеглянето трябва да бъде декларирано пред него. На Пътуващия се препоръчва да декларира оттеглянето на постоянен носител на данни (напр. хартия, имейл).

15.2. Фиксираната компенсационна сума стои в процентуално съотношение спрямо цената на пътуването и нейният размер зависи от момента на декларирането на оттегляне, както и на очакваните спестени разходи и приходи от друго използване на услугите от пакетното туристическо пътуване. В случай на неуместност на фиксираната компенсационна сума, тя може да бъде намалена от съда.

15.3. В зависимост от вида на пакетното туристическо пътуване и момента на декларирането на оттеглянето – като не се смята денят на пристигане – се получават следните фиксирани компенсационна ставки на човек – в зависимост от резервираната марка:

15.3.1.BILLATravel / BILLA Reisen (при условие, че при резервацията не е договорено различно фиксирано обезщетение)

до 30-ия ден преди началото на пътуването 20%

от 29-ия до 20-ия ден преди началото на пътуването 35%

от 19-ия до 10-ия ден преди началото на пътуването 50%

от 9-ия до 4-тия ден преди началото на пътуването 70%

от 3-тия ден преди началото на пътуването 85%

самолетни билети – от момента на издаването 100%

15.3.2.BILLATravel / BILLA Reisen Indi

Oпределя се индивидуално въз основа на фиксираните ставки, показани по-долу, и след това се сумира. Моля, обърнете внимание на евентуални отклонения, които могат да имат приоритет при определяне на ставките за отделните услуги от пакетното туристическо пътуване.

  •  услуга полет: от момента на приклюване на резервацията 100 %
  •  Ако по време на резервацията не е договорено различно обезщетение, за останалите услуги (хотел, трансфер и др.) се прилагат следните фиксирани ставки:

до 30-ия ден преди началото на пътуването 25 %

до 22-рия ден преди началото на пътуването 30 %

до 15-тия ден преди началото на пътуването 40 %

до 7-ия ден преди началото на пътуването 60 %

от 6-ия ден преди началото на пътуването 75 %

в деня на заминаване 90 %

Вече направени от организатора и доказуемо невъзстановими разходи, (напр. осигуряване на визи, невъзстановими авансови плащания за хотели и други услуги, билети без възможност за възстановяване и т.н.), се плащат в случай на анулиране винаги изцяло от клиента.

16. Неявяване

Неявяване е налице, когато Пътуващият отсъства при отпътуването, защото му липсва желание за пътуване или ако пропусне отпътуването поради дължащо се на него действие или поради сполетяла го случайност. Ако освен това е установено, че Пътуващият вече не може или не иска да ползва останалите услуги от пакетното туристическо пътуване, той трябва да заплати гореспоменатата фиксирана компенсационна сума.

17. Оттегляне на Туроператора преди началото на пътуването

17.1. Туроператорът може да се оттегли от договора за пакетно туристическо пътуване преди началото на пътуването, ако поради неизбежни и извънредни обстоятелства той е възпрепятстван в изпълнението на договора и неговата декларация за оттегляне бъде получена от Пътуващия на последния посочен от него адрес за доставка /контакт незабавно, но най-късно преди началото на пакетното туристическо пътуване (вж. чл. 10, ал. 3, буква б от ЗПТП).

17.2. Туроператорът може да се оттегли от договора за пакетно туристическо пътуване преди началото на пътуването, ако за пакетното туристическо пътуване са се регистрирали по-малко лица от минималния брой участници, посочен в договора, и декларацията за оттегляне на Туроператора бъде получена от Пътуващия на последния посочен от него адрес за доставка /контакт в рамките на срока, посочен в договора, но най-късно:

а) 20 дни преди началото на пакетно туристическо пътуване за пътувания с продължителност над шест дни,

б) седем дни преди началото на пакетно туристическо пътуване за пътувания с продължителност между два и шест дни,

в) 48 часа преди началото на пакетно туристическо пътуване за пътувания с продължителност по-малка от два дни,

(вж. чл. 10, ал. 3, буква а от ЗПТП)

17.3. Ако Туроператорът се оттегли от договора за пакетно туристическо пътуване в съответствие с 17.1. или 17.2., той възстановява на Пътуващия цената на пътуването, но не дължи никакво допълнително обезщетение.

18. Оттегляне на Туроператора след началото на пакетното туристическо пътуване

18.1. Туроператорът се освобождава от изпълнението на договора без никакво задължение да възстанови цената на пътуването, ако Пътуващият – въпреки отправеното му предупреждение – нарушава изпълнието на пакетното туристическо пътуване чрез грубо неподобаващо поведение (като алкохол, наркотици, неспазване на забраната за тютюнопушене, пренебрегване на определени разпоредби за облеклото, напр. при посещение на религиозни обекти или по време на храненията, правно наказуемо поведение, обезпокояващо поведение спрямо другите пътуващи, неспазване на инструкциите на екскурзовода като напр. редовно закъсняване и др.), с което смущава протичането на пътуването или другите пътуващи до степен, която е в състояние да окаже отрицателно въздействие върху почивката на други или на другите пътуващи или да попречи на целта на пътуването. В такъв случай Пътуващият е длъжен да обезщети туроператора за щетите.

19. Нормален житейски риск на Пътуващия

19.1. Пакетното туристическо пътуване по правило носи със себе си промяна на обичайната обстановка. Свързаното с това реализиране на нормалния житейски риск на Пътуващия като (без претенции за изчерпателност) стрес, гадене (например поради промяна на климата), умора (например поради влажен и задушен климат), храносмилателни проблеми (например поради необичайни подправки, ястия и др.) и / или реализирането на евентуално свързан с туристическото пътуване риск като (без претенции за изчерпателност) болки в ушите при гмуркане, височинна болест при пътувания на големи надморски височини, морска болест при круизи и много други, попада в сферата на Пътуващия и не може да бъде отговорност на Туроператора.

20. Отговорност

20.1. Ако Туроператорът или неговите подизпълнители нарушат виновно задълженията на Туроператора по договорните отношения с Пътуващия, Туроператорът е длъжен да обезщети Пътуващия за произтичащите от това щети.

20.2. Туроператорът не носи отговорност за материални или финансови щети на Пътуващия във връзка с резервираните услуги, при условие че те :

a) представляват реализиране на нормалния житейски риск на Пътуващия или на евентуално свързан с туристическото пътуване нормален риск, който попада в сферата на Пътуващия (вж. 19.)

б) са произтекли изцяло по вина на Пътуващия;

в) се дължат на трета страна, която не участва в предоставянето на услугите, обхванати от договора за пакетно туристическо пътуване, и нарушението на договора не е било нито предвидимо, нито предотвратимо; или

г) се дължат на неизбежни и извънредни обстоятелства.

20.3. При туристически пътувания с особени рискове (например с експедиционен характер), Туроператорът не носи отговорност за последиците, които възникват в хода на настъпване на рисковете, ако това се случи извън сферата му на отговорност. Това не засяга задължението на Туроператора да подготви внимателно пакетното туристическо пътуване и да подбере внимателно лицата и фирмите, на които е възложено изпълнението на отделните услуги от пакетното туристическо пътуване.

20.4. Пътуващият трябва да спазва закони и разпоредби, инструкции и предписания на персонала на място, както и заповеди и забрани (напр. забрана за къпане, забрана за гмуркане и др.). В случай на неспазване от страна на Пътуващия, Туроператорът не носи отговорност за произтичащи от това физически или материални щети за Пътуващия.

20.5. Туроператорът не носи отговорност за предоставянето на услуга, която не е била обещана от него или която е допълнително резервирана от самия Пътуващ на място след началото на пътуването.

20.6. На Пътуващия се препоръчва да не носи предмети с особена стойност със себе си. Препоръчва се също така предметите, които Пътуващият е взел със себе си, да бъдат съхранявани надлежно съотв. застраховани (вж. 5.).

20.7. Ако Монреалската конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз от 2001 г., Атинският протокол от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.или Конвенцията за международни железопътни превози от 1980 г. , изменена с Протокола от 1999 г., ограничават обхвата на обезщетението или условията, при които изпълнител на услуга от договора за пакетно туристическо пътуване дължи обезщетение, тези ограничения важат и за Туроператора (вж. чл. 12, ал. 4 от ЗПТП).

21. Предявяване на претенции

21.1. За да се улесни предявяването и проверката на твърдяните претенции, на Пътуващия се препоръчва да си набавя писмени потвърждения за неизпълнението или неадекватното изпълнение на услуги от договора за пакетно туристическо пътуване съотв. да си осигури документи, доказателства и свидетели.

21.2. Гаранционни претенции могат да бъдат предявени в рамките на 2 години. Претенциите за обезщетение имат давност 3 години.

21.3. В интерес на Пътуващия е препоръчително, претенциите да се предявят веднага след завръщането от пакетното туристическо пътуване – изчерпателно и конкретно, директно към Туроператора или чрез туристическия агент, тъй като с нарастващото забавяне могат да се очакват трудности при доказването им.

21.4. За загуба, повреда или забавяне на багаж при пакетни туристически пътувания с включен полет Пътуващият трябва незабавно да подаде жалба до отговорната авиокомпания чрез протокол за щета („P.I.R“) в съответствие с разпоредбите на авиационното законодателство. Авиокомпанията и Туроператорът могат да откажат възстановяване въз основа на международни споразумения, ако протоколът за щетите не бъде попълнен. В случай на повреда на багажа, протоколът за щета трябва да бъде подаден в рамките на 7 дни, в случай на забавяне на багажа в рамките на 21 дни от получаването му.

21.5. Освен това за загубата, повредата или забавянето на багажа трябва незабавно да бъдат уведомени Туроператорът, неговият представител съотв. неговото звено за контакт или туристическият агент. Това не освобождава Пътуващия от изискването за подаване на протокол за щета до авиокомпанията, както е посочено в точка 21.4

22. Доставка - електронна писмена кореспонденция

22.1. За адрес за доставка / контакт на Пътуващия се счита адресът, последно съобщен на Туроператора (напр. имейл адрес). Ако има промени, Пътуващият трябва да съобщи за тях незабавно. На Пътуващия се препоръчва при това да използва писмената форма.

23. Предоставяне на информация на трети страни

23.1. Информация за имената на участниците в туристическото пътуване и местонахождението на пътуващите не се предоставя на трети страни, дори в спешни случаи, освен ако Пътуващият изрично не е пожелал предоставяне на информация. Разходите, възникващи от предаването на спешни съобщения, се поемат от Пътуващия. По тази причина на Пътуващия се препоръчва да съобщи на близките си точния адрес на туристическото пътуване.

24. Регламент за арбитражната клауза

24.1. Туроператорът обръща внимание по отношение на Закона за уреждане на потребителски спорове на Р. Австрия на това, че не участва в доброволно уреждане на потребителски спорове. Ако уреждането на потребителски спорове стане задължително за Туроператора след отпечатване на тези Общи условия, Туроператорът ще информира клиента за това в подходяща форма. За всички договори за туристическо пътуване, сключени чрез кореспонденция по електронен път, Туроператорът посочва европейската онлайн платформа за разрешаване на спорове EC.Europa.eu/consumer/ogr/

Валидни от 01.01.2022 г.