ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ

чрез портала www.billatravel.bg

1.     Общи положения.

Дертур България ООД е туристически агент, който предлага и поддържа  в портала www.billatravel.bg туристически, информационни, комуникационни и резервационни системи за туристически услуги в Интернет, които съдържат предложения, информация и услуги на тема пътувания.  www.billatravel.bg е марка управлявана от Дертур България ООД. За неуреденото в договорните отношения между Дертур България ООД и клиента се прилагат тези Общи условия и правила за работа с клиенти.  По-различни или допълващи Общи търговски условия ще бъдат приложими само след категоричното писмено потвърждение от Дертур България ООД. Следните търговски общи условия и правила на работа с клиенти уреждат изцяло ползването на портала www.billatravel.bg.

2.     Условия за резервиране на туристически услуги чрез www.billatravel.bg.

2.1.          Услуги на Дертур България ООД предлагани чрез портала billatravel.bg.

Предлаганите от Дертур България ООД чрез портала www.billatravel.bg услуги са посреднически, от името и за сметка на REWE Austria Touristik и/или съответния доставчик на услуги. Доколкото не е уредено друго в отношенията между Дертур България ООД и клиента, договорът, отнасящ се до настаняване, пътуване или транспорт, се сключва между клиента и REWE Austria Touristik и/или съответния доставчик на услуги (например туроператор, авиокомпания и др.), като се вземат пред вид валидните условия. Те се обявяват преди да се направи резервация и трябва да бъдат потвърдени от Вас в процеса на резервация на услугата. Ако няма такова потвърждение резервация не може да бъде извършена.

2.2.          Съдържание на договора за посредничество.

При завършване на процеса на резервиране след попълването на полетата на формуляра, Вие възлагате на Дертур България ООД чрез www.billatravel.bg да бъде посредник на туристическа, транспортна или друга подобна услуга, както и на услуга, свързана с осъществяването на пътуване, предоставена от трета страна. 

Ако клиентът даде поръчка за посредничество на повече услуги, те остават разделени от правна и фактическа гледна точка и не образуват едно цяло от туристически услуги. Дертур България ООД остава във всеки случай само посредник и не поема и  не изпълнява туроператорска функция.

С Вашата поръчка за резервация Вие се обвързвате от момента на нейното подаване.  Дертур България ООД чрез www.billatravel.bg си запазва правото, да приеме или да откаже тази поръчка. Приемане или отказване на резервация от страна на Дертур България ООД се потвърждава в рамките на три работни дни - писмено, по телефона или електронна поща. За приемане на Вашата поръчка от страна на Дертур България ООД се счита във всеки случай задължаването на Вашата кредитна карта, плащане, респ. представянето на фактура от Дертур България ООД. Чрез приемането  на Вашата поръчка по указания начин се сключва обвързващ договор за посредничество между туристическия агент и клиента.

Вие сте задължени да проверите предаденото потвърждение за резервация незабавно, но не по късно от 24 часа по отношение на неговата вярност и да уведомите Дертур България ООД за евентуални грешки. Едно закъсняло уведомление за грешки или неточности не може да бъде взето под внимание и не дава право за отказ от договора. Потвърждение за резеврацията ще получите от Дертур България ООД или от съответния доставчик на услугата.

Договорното задължение на Дертур България ООД чрез www.billatravel.bg се ограничава до посредничество на резервираното пътуване, респ. туристическата услуга. Предоставянето на резервираната услуга, като такава не е част от договорните задължения на  Дертур България ООД.

2.3.          Осъществяване на вашата резервация. /Компенсации/Плащане/. Доставка на документацията за пътуване.

  • Резервация он-лайн (online).

Посредничеството на туристически или транспортни услуги от страна на Дертур България ООД чрез www.billatravel.bg се извършва срещу обработваща такса, която е включена в окончателната цена на туристическата услуга. Таксата се съобщава в менюто за резервации и се визуализирапреди плащане на услугата от клиента, като се отразява в документацията относно извършеното плащане. По преценка на Дертур България ООД могат да бъдат налични при резервации през сайта отстъпки и намаления от крайната цена на туристическата услуга, за определен период или за определен обект на настаняване, които също се визуализират в менюто за резервации. По силата на настоящето Вие декларирате, че предоставяте доброволно необходимите лични данни за извършване на резервацията и осъществяване на услугата.

Дертур България ООД има право от името или по поръчение на туроператора или доставчика на услуги да получи заплащане за резервираната услуга. От Ваша страна, Вие ни упълномощавате при възлагане на договора за посредничество, да изтеглим  стойността на услугата  чрез номера на Вашата кредитна карта.

Документите за пътуването ще Ви бъдат изпратени директно от туроператора, респ. доставчика на услуги или чрез нашия обслужващ център по поща, чрез куриер или по електронна поща.

Моля да имате пред вид, че за анулиране на осигурени от нас редовни полети и вече издадени билети за самолет чрез  www.billatravel.bg се дължи такса за анулиране на полета в размер, определен от  туристическия агент. Тази такса е в размер на 25 евро и  не е свързана с възможни такси за анулиране на авиокомпаниите, които се дължат отделно съобразно техните  Общи условия и тарифи за анулиране на резервации и издадени вече билети.

2.4.          Застраховки.

Стойността на застраховките по отношение на предоставяните услуги не са включени в цените, обявени на електронната страница, ако изрично не е уговорено друго. Ние Ви препоръчваме да сключите пътна застраховка, както и застраховка за анулиране на пътуване и/или здравна застраховка. Договорът за застраховката не е уреден в тези Общи условия и се подчинява на Общите условия на застрахователя, чрез който е сключена застраховката.

2.5.          Паспортни, визови, валутни и здравни изисквания.

Препоръките, които се дават за паспортните, визовите, валутните и здравните изисквания, свързани с Вашето пътуване, не са обвързващи. Вие следва да се уверите допълнително по подходящ начин доколко се отнасят до Вас, и какво е редно да предприемете съобразно Вашето гражданство и съответния визов и паспортен режим на страната, която ще посетите. За такива и подобни въпроси следва да се обърнете за повече информация към компетентните посолства и консулства. По отношение на препоръките  на Дертур България ООД, същите се основават  на предоставена информация и данни от съответните страни, респ. служебни инстанции. Те, от своя страна, могат по всяко време да променят съответните разпоредби, за което Дертур България ООД не носи отговорност относно верността, пълнотата или актуалността на тази информация.

2.6.          Ограничение на отговорност.

По отношение на данните на пътуванията и отделните услуги, Дертур България ООД чрез www.billatravel.bg, се основава на информацията, получена от REWE Austria Touristik и/или съответния доставчик на услуги. Дертур България ООД чрез www.billatravel.bg няма възможност да прави проверки за верността на тези данни към момента на запитването на клиента. Дертур България ООД  чрез www.billatravel.bg не поема по тази причина гаранция по отношение на пълнотата, верността или актуалността на тази информация. Същото се отнася за друга информация, която се съдържа на страницата на електронния портал www.billatravel.bg и е предоставена от трети страни. Не се  поема отговорност за наличността на пътуването или отделната услуга към момента на възлагането на резервацията.

Предложените услуги се предоставят от доставчиците на услуги на тяхна отговорност. Поради това Дертур България ООД не носи отговорност за извършване на договореното пътуване или отделна услуга. Отговорността за това остава единствено  и само на туроператора, респ. доставчика на услуги.

2.7.          Гаранции от страна на Клиента.

С предаване на поръчката за резервация Вие заявявате Вашето съгласие относно всяко ползване на тази електронна страница от Ваше име и за Ваша сметка. В случай, че резервацията касае малолетни или непълнолетни лица от Вашето домакинство или семейство, това  следва  да бъде съблюдавано от Вас и да отговаряте за всяко ползване на електронната страница от Вас и тях. Не може да Ви бъде направена резервация, ако предоставите грешни или непълни лични данни. Вие заявявате Вашето съгласие за това, че възможностите за резервация на пътувания на тази електронна страница могат да бъдат използвани само за законосъобразни резервации или покупки за Вас или трета страна, от чието име Вие можете да предприемате законосъобразни действия.

При нарушение на тези гаранции от Ваша страна отговаряте неограничено спрямо Дертур България ООД и спрямо съответните доставчици на услуги за всякакви вреди и пропуснати ползи, възникнали в резултат на Вашите действия или подопечните Ви малолетни и непълнолетни деца.

2.8.         Промяна на резервация/анулиране

В случай на промяна или анулиране на резервацията на предложените от Дертур България ООД чрез www.billatravel.bg туристически услуги, следва да се обърнете към нашия обслужващ център. При промяна на резервация или анулиране са в сила общите условия и тарифи  на REWE Austria Touristik, които са публикувани в сайта и/или тези на съответния доставчик на услуги. Дертур България ООД не може да изменя или заменя техните Общи условия и тарифи, като в този смисъл всякаква наша отговорност е изключена. За условията на промяна или анулиране на резервация, както и правилата относно предоставяне на компенсация при възникване на непредвидими обстоятелства,  може да се информирате по всяко време във Вашия план на пътуване или чрез нас.

2.9.         Правила на английски/немски език.

Бихме искали да обърнем внимание, че www.billatravel.bg съдържа основно предложения, които се захранват директно от международни компютърни системи за резервиране. Дертур България ООД не може да влияе на тези правила и предложения. В тези предложения е възможно да се съдържат правила на английски или немски език, които могат да влияят на вида и обхвата на предлаганата услуга. 

3.     Условия за общото ползване на електронната страница на www.billatravel.bg.

3.1.         Общи положения.

Ползването на www.billatravel.bg от Вас представлява приемане от Ваша страна на всички правила, условия и указания, вкл. и съгласието за предоставяне на лични данни за съхранение и обработка за целите на предоставяните услуги. Правилата за обработката и съхранението на лични данни ще намерите  в отделен линк в сайта.

3.2.         Линкове към други електронни страници.

www.billatravel.bg съдържа препратки към други, чужди електронни страници, които се поддържат от други договорни страни/партньори. Такива препратки служат само като препоръки.
Дертур България ООД чрез www.billatravel.bg не може да контролира тези електронни страници на трети страни и не отговаря за тяхното съдържание. Включването на хиперлинкове на такива електронни страници от страна на www.billatravel.bg не предполага нито одобрение на съдържанието на такива електронни страници, нито връзка с техните оператори. Дертур България ООД чрез www.billatravel.bg не носи отговорност за чужди електронни страници и евентуално възникнали щети във връзка с тяхното ползване.

3.3.         Възможност за техническо ползване на www.billatravel.bg

Дертур България ООД не дава гаранции за възможност за постоянно техническо ползване на www.billatravel.bg. Невъзможността за техническо ползване на  www.billatravel.bg не е основание за предявяване на претенции за възстановяване на щети на клиента.

3.4.         Авторско право

Подборът, софтуерът, продуктите и информацията се основават или на собствени проучвания/програмирания на Дертур България ООД чрез www.billatravel.bg и/или на съответни данни/доставки, предоставени легално от съответните доставчици на услуги и доставчици на данни. Всички данни, продукти, софтуер, изображения, илюстрации и информация, които получавате чрез тази електронна страница, са защитени с авторски права и други права по отношение на тяхната интелектуална собственост. Поради това Вие не можете да ги променяте, копирате, разпространявате, прехвърляте, излагате, демонстрирате, размножавате, повторно да ги публикувате, лицензирате, да създавате творби извлечени от тях, както и да ги предавате и продавате.

Без изрично писмено съгласие на собственика на сайта, респ. на доставчиците на съответните услуги и данни,  промяната на данните и информацията, както и тяхното използване на други електронни страници, и тяхното използване за други освен лични, некомерсиални цели е нарушение на закона за авторското право и сродните на него права. При нарушение на авторските права носителят на съответното право може да  потърси наказателна  и/или облигационна отговорност по съответния  законов ред чрез компетентния съд.  

4.     Заключителни условия.

4.1.          Промяна на условията на ползване

Дертур България ООД чрез www.billatravel.bg си запазва правото да променя условията и указанията, при които тази електронна страница  предлага туристически и транспортни услуги по отношение на бъдещи договори за посредничество. Това право обаче няма въздействие върху вече съществуващи договори за посредничество, които сте сключили чрез www.billatravel.bg законосъобразно при одобрение на съществуващите условия.

4.2.          Нарушение на Общите търговски условия

При нарушение на тези условия за ползване или основателно съмнение, че има нарушение или умисъл за злоупотреба, по всяко време Дертур България ООД чрез  www.billatravel.bg има право да изключи и лиши от ползване съответния потребител, като потърси от него  отговорност.

4.3.          Приложимо право и подсъдност

По отношение на посредничеството на Дертур България ООД чрез  www.billatravel.bg и отношенията с клиента, в сила е българското право. Място за разглеждане на съдебни спорове е  компетентният съд в гр. София, доколкото с императивни разпоредби на закона не е уговорено друго.

4.4.          Ограничение на недействителност

Ако едно от предходните условия е или стане недействително, неговата недействителност не засяга останалите условия. Недействителното условие се замества с условие, което е най-близо до икономическата цел на условието, което трябва да бъде заменено.

Настоящите Общи условия и правила  за работа със сайта www.billatravel.bg отменят всички предходни такива и са в сила от 01.03.2022г.